XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie wspólnie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach była organizatorem XXVIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, która odbyła się w Kielcach w dniach 20 – 21 września 2019 roku.


AKTUALNOŚCI:

16.10.2019r.

Szanowni Państwo,
W dniach 20 – 21 września odbyła się w Kielcach XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Tematem przewodnim Konferencji była wycena nieruchomości specjalnych. W referatach została przedstawiona problematyka związana z wyceną złóż kopalin oraz gruntów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej, a także przedstawione zostało bogactwo naszego regionu, zasobne we wszelakiego rodzaje złoża oraz bogactwo przyrodnicze. Oprócz sesji związanych z problematyką wyceny złóż kopalin, wyceną nieruchomości na złożach czy też wpływem procesu rekultywacji gruntów zdegradowanych wskutek działalności górniczej na wartość nieruchomości poruszono także tematykę wyceny nieruchomości dla potrzeb energii odnawialnej czy też ochrony środowiska.

Konferencję w tym roku swoją obecnością zaszczyciło ponad 220 rzeczoznawców majątkowych oraz specjalistów związanych z tego rodzaju nieruchomościami. Gośćmi specjalnymi Konferencji byli: przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Miasta w Kielcach, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zgodnie z konferencyjną już tradycją wręczone zostało najbardziej prestiżowe odznaczenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych medal „Amicus de rebus Peritorum Polonorum”. W tym roku Kapituła przyznała go koledze Andrzejowi Zarychcie – wieloletniemu Prezesowi Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych – osobie, która wraz z naszą Prezes Celiną Hoffman posiada najdłuższy staż w zasiadaniu jako członek Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Podczas uroczystego bankietu, po pierwszym dniu obrad, przy torcie i lampce szampana zebrani Goście świętowali także XXV rocznicę powstania Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Na pamiątkę tego wydarzenia od dziś udostępniamy relację fotograficzną. Zapraszamy do zapoznania i obejrzenia naszej >> galerii <<


22.09.2019r.

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo wziąć udział w XXVIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych.

Dziękujemy Uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i aktywny udział.

Wyrażamy nadzieję, że spotkanie to było okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się.

Poniżej umieszczamy link do artykułu gazety „Echo Dnia”, który wspomina nasze wydarzenie:

>>Echo Dnia – artykuł<<

oraz link do kanału „iTV Kielce” na którym nagrana jest informacja o naszej konferencji:

>> iTV Kielce – nagranie <<

jak również link do relacji fotograficznej znajdującej się na stronie internetowej naszego stowarzyszenia:

>> Galeria zdjęć ŚSRM <<


19.06.2019r.

Szanowni Państwo,
W załączniku udostępniamy ramowy program XXVIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Zachęcamy do udziału w Konferencji.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018r. poz.811 w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, za udział w konferencji przysługuje 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym.

W załączeniu: >> Ramowy Program Konferencji <<


27.03.2019r.

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z Zaproszeniem dot. XXVIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych oraz zgłaszania uczestnictwa poprzez Kartę znajdującą się poniżej.

Ramowy program Konferencji udostępnimy w najbliższym czasie. Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do dnia: 30 sierpnia 2019r. drogą elektroniczną e-mail: biuro.srm@neostrada.pl lub listownie na adres ŚSRM; 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, p. 502, (tel. 41 342 84 97).

Wpis na listę uczestników Konferencji nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!


25.03.2019r.

Koleżanki i Koledzy,
Wybraliśmy znak graficzny XXVIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Stworzył go kolega z naszego stowarzyszenia Piotr Kruczek.

 


07.02.2019r.

Szanowni Państwo,
Prezentujemy w załączeniu Pismo Przewodnie oraz Komunikat NR1 dot. XXVIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie Komunikatu do członków stowarzyszeń oraz wyższych uczelni i ewentualnie innych instytucji działających na Państwa terenie z informacją o możliwości przygotowania i wygłoszenia referatów.


28.01.2019r.

Koleżanki i Koledzy,
Powoli konkretyzujemy przebieg XXVIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, jaka ma odbyć się w Kielcach, w dniach: 20-21 września 2019r. Miejscem obrad będzie Binkowski Hotel w Kielcach.

Hotel Binkowski miejscem XXVIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

Mamy już skład Rady Programowo – Naukowej:
– prof. Ryszard Cymerman – przewodniczący
– prof. Krzysztof Galos
– dr Janusz Jasiński
– dr Jan Konowalczuk
– dr Robert Uberman

Na  pierwszym posiedzeniu Rady P-N, w dniu 18 stycznia br. w siedzibie PFSRM w Warszawie, po dyskusji, zaakceptowana została wstępnie tematyka konferencji ostatecznie jej tytuł:
Wycena nieruchomości specjalnych”
Wiodącym tematem będzie wycena nieruchomości na złożach kopalin – poświęcony temu zagadnieniu będzie cały pierwszy dzień.

Drugi dzień poświęcony zostanie również problematyce wyceny nieruchomości specjalnych, a dotyczy to wyceny gruntów zdegradowanych i wymagających rekultywacji oraz innych nieruchomości specjalnych, takich jak: związanych z energią odnawialną, wyceną spalarni śmieci (gazyfikacja odpadów), czy oczyszczalni ścieków.

Na zakończenie konferencji – panel dyskusyjny nt. możliwości zastosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości specjalnych.

Tylko dla części zagadnień z tematyki konferencji mamy już zapewnionych referentów – dotyczy to wyceny nieruchomości ze złożami kopalin. Natomiast dla pozostałych tematów szukamy referentów.
Zachęcam więc Koleżanki i Kolegów, mających doświadczenie w tego typu wycenach – objętych tematyką konferencji, a może jeszcze innych – do zgłoszenia i przedstawienia swojego referatu.
Osoby zainteresowane przedstawieniem swojego referatu prosimy o zgłaszanie się do biura Stowarzyszenia.

W chwili obecnej mamy skład osobowy Komitetu Organizacyjnego ale lista nie jest zamknięta – jeśli ktoś jeszcze wyraża chęć do współpracy – bardzo proszę o zgłaszanie swojej woli do biura Stowarzyszenia.

Pozdrawiam
Celina Hoffman