O nas

Historia Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Tworząca się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku gospodarka wolnorynkowa wywołała potrzebę nowych reguł i zasad jej funkcjonowania. Sytuacja ta dotyczyła również problematyki regulacji formy i zasad wycen nieruchomości, problematyki nierozerwalnie związanej z funkcjonowaniem wolnego rynku. Specjaliści w tym zakresie zaczęli jednoczyć się i tworzyć organizacje zawodowe, umożliwiające wypracowywanie jednolitych zasad szacowania nieruchomości. Również wśród specjalistów zajmujących się tą problematyką na terenie naszego województwa zrodziła się idea powołania takiej organizacji. Grupa inicjatywna składająca się z 15 osób, doprowadziła do powstania Świętokrzyskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach, Wydział I Cywilny z dnia 13.02.1995 roku zarejestrowane zostało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Do rejestru stowarzyszeń wpisany został pierwszy Zarząd Stowarzyszenia z pierwszym jego Prezesem kol. Witoldem Domańskim. Kierował on Stowarzyszeniem do 2001 r. W tym samym roku Stowarzyszenie zostało członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie. W 2001 r Prezesem Stowarzyszenia została wybrana przez Walne Zebranie Członków kol. Celina Hoffman, która tą funkcje pełniła do listopada 2019 roku. Od listopada 2019 roku prezesem Stowarzyszenia jest do dziś kol. Łukasz Łowisz.

W chwili powstania Stowarzyszenia uprawnienia zawodowe zakresie szacowania nieruchomości (nadane jeszcze w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne) posiadało tylko 25 członków tytułujących się rzeczoznawcami majątkowymi, pozostali członkowie byli biegłymi do spraw szacowania nieruchomości wpisanymi na tzw. listę wojewody. Od kilku lat stan członków Stowarzyszenia oscyluje wokół stu osób. Dość odległy czas od powstania Stowarzyszenie pozwolił na organizację jego funkcjonowania w sposób przyjazny dla jego członków. Siedziba, która mieści się w budynku przy ul. Wesołej 51, jest dobrze umiejscowiona na terenie miasta (dojazd i parking), a ponadto wyposażona w szereg publikacji z zakresu szacowania nieruchomości (książki i czasopisma) oraz  katalogi branżowe niezbędne przy wycenie nieruchomości jak również w sprzęt umożliwiający szybkie wykonanie potrzebnych kopii.

Podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia, od pierwszych lat jego istnienia, jest działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego, czuwanie nad doskonaleniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz reprezentowanie środowiska świętokrzyskich rzeczoznawców majątkowych na zewnątrz. Służą temu spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, organów administracji publicznej, instytucji państwowych i innych podmiotów gospodarczych. W trosce o wysoki poziom wiedzy członków organizowane są szkolenia zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych. Każdego roku Stowarzyszenie stara się organizować co najmniej trzy szkolenia obejmujące w szczególności aktualne problemy związane z szacowaniem nieruchomości oraz spotkania dyskusyjne dotyczące wymiany poglądów i uwag w sprawach związanych ze zmianami prawa, czy tworzenia standardów wyceny.

Największym osiągnięciem Stowarzyszenia w tym zakresie była organizacja we wrześniu 2010 roku w Kielcach XIX Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, której tematem wiodącym była problematyka wyceny przedsiębiorstw i która została bardzo wysoko oceniona przez jej uczestników oraz zorganizowana w dniach 20 – 21 września odbyła się w Kielcach XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Tematem przewodnim XXVIII Konferencji była wycena nieruchomości specjalnych. W referatach została przedstawiona problematyka związana z wyceną złóż kopalin oraz gruntów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej, a także przedstawione zostało bogactwo naszego regionu, zasobne we wszelakiego rodzaje złoża oraz bogactwo przyrodnicze. Oprócz sesji związanych z problematyką wyceny złóż kopalin, wyceną nieruchomości na złożach czy też wpływem procesu rekultywacji gruntów zdegradowanych wskutek działalności górniczej na wartość nieruchomości poruszono także tematykę wyceny nieruchomości dla potrzeb energii odnawialnej czy też ochrony środowiska.

Od początku istnienia Stowarzyszenie starało się uczestniczyć, poprzez udział swoich przedstawicieli w ruchu zawodowym na terenie całego kraju. Już w pierwszym roku działania Stowarzyszenie miało swojego przedstawiciela w strukturach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: jednego w Radzie Krajowej PFSRM i dwóch przedstawicieli w Komisji Arbitrażowej, która tym okresie wdrażała w życie opracowane zasady wydawania opinii o prawidłowości sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego. Opinie wykonywano na zlecenie osoby fizycznej lub prawnej, zgłaszającej swoje zastrzeżenia do operatu. Przedstawiciele Stowarzyszenia zaangażowali się również w pracach komisji powoływanych przez właściwego ministra, posiadających istotne znaczenie dla funkcjonowania rzeczoznawstwa majątkowego, a usytuowanych w organach administracji rządowej tj. Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (przeprowadzającej postępowania kwalifikacyjne w celu nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego) oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (przeprowadzającej postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych). W pracach tych komisji do dzisiaj aktywnie uczestniczą nasi przedstawiciele.

Za szczególny wkład w rozwój ruchu zawodowego w ramach działalności w strukturach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz na rzecz naszego Stowarzyszenia, najbardziej aktywni członkowie zostali uhonorowani odznaką – „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych” – złotą (pięć osób) i srebrną (6 osób).

Wychodząc naprzeciw osobom, które zamierzają uzyskać tytuł rzeczoznawcy majątkowego Stowarzyszenie podjęło się prowadzenia praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. W każdej edycji uczestniczyło średnio około dwadzieścia osób, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Od 2000 roku działa również Pełnomocnik Federacji ds. praktyk zawodowych, którego rolą jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki.

Decyzją Walnego Zebrania Członków w dniu 25.04.2004 roku powołana została w Stowarzyszeniu Komisja Opiniująca, która dokonuje oceny prawidłowości sporządzonych operatów szacunkowych, ale o ograniczonym zasięgu, bo dotyczących tylko nieruchomości położonych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz nieruchomości położonych poza granicami Rzeczypospolitej, jeżeli sprawę prowadzi Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Od 2002 roku kiedy został wydany pierwszy numer Biuletynu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach, Zarząd podejmuje starania o coroczną jego publikację. Kierowany jest głównie do uczestników rynku nieruchomości oraz instytucji związanych z tym rynkiem, a celem wydawnictwa jest promocja Stowarzyszenia i jego członków.

Od 2003 roku uruchomiona zastała strona internetowa www.ssrm.kielce.pl, gdzie zamieszczanych jest szereg informacji zarówno dla rzeczoznawców majątkowych, jak i dla osób zainteresowanych zleceniem wyceny nieruchomości oraz kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

W listopadzie 2003 roku pod patronatem Stowarzyszenia, niewielka grupa rzeczoznawców majątkowych (sygnatariuszy bazy) podjęła się tworzenia bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego. W chwili obecnej grupa ta liczy ponad 30 osób i niemal cały teren województwa objęty jest badaniem. W bazie danych można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące ponad 70 000 transakcji z terenu województwa świętokrzyskiego jakie zostały dokonane na przestrzeni ostatnich lat.