Praktyki

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829), od 1.01.2014r. uległy zmianie dotychczasowe zasady odbywania praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości.
Wynikają one z zapisu art. 8 wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póź. zm.).

Konsekwencją wprowadzonych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest ukazanie się (na podstawie art. 197 pkt 1–5 uogn) nowego przepisu wykonawczego – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.328).

W załączeniu: