Rekomendacje

Zasady udzielania rekomendacji rzeczoznawcom majątkowym Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach

Rekomendacja udzielona przez Zarząd członkowi Stowarzyszenia polega na potwierdzeniu, że rzeczoznawca majątkowy jest przygotowany do wykonywania działalności w dziedzinie szacowania nieruchomości w sposób profesjonalny i etyczny.

Udzielenie lub nie udzielenie rekomendacji odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, w którym określa ona w sposób jednoznaczny cel rekomendacji.

Udzielenie rekomendacji Zarząd ŚSRM poprzedzone zostaje postępowaniem, w celu ustalenia podstawy do udzielenia rekomendacji.

  1. Rzeczoznawca majątkowy uzyska pozytywną opinię Komisji Etyki Zawodowej w zakresie etycznego postępowania.
  2. Rzeczoznawca majątkowy legitymuje się minimum czteroletnim stażem zawodowym w samodzielnym wykonywaniu wycen nieruchomości.
  3. W przypadku braku wystarczającej znajomości rzeczoznawcy majątkowego, Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz / lub  przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej.
  4. Zebranie materiałów potwierdzających zaangażowanie rzeczoznawcy majątkowego w działalność na rzecz Stowarzyszenia poprzez pracę w strukturach Stowarzyszenia oraz uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków; organizowanych szkoleniach oraz spotkaniach integracyjnych i dyskusjach środowiskowych.

Uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji, zgodnie z celem opisanym w złożonym wniosku, podejmuje Zarząd po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wynikających z punktów 1 – 4.

Rekomendacji udziela się na okres 5 lat.

Uchwała w sprawie odmowy udzielenia rekomendacji wymaga szczegółowego uzasadnienia.

O stanowisku Zarządu rzeczoznawca majątkowy zawiadomiony zostaje na piśmie i ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu:
Wniosek o udzielenie rekomendacji
Wzór zaświadczenia o udzieleniu rekomendacji