Statut Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Statut uchwalony w dniu 27.06.1998r.
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach (wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie Postanowienia Sadu Rejonowego w Kielcach z dnia 24.10.2001r.) wraz ze zamianami uchwalonymi przez Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 25.04.2004r., 22.04.2007r., 06.03.2010r. oraz 18.06.2021r.

ROZDZIAŁ I

NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Stowarzyszenie zrzesza rzeczoznawców majątkowych oraz osoby wykonujące czynności w zakresie wyceny nieruchomości na podstawie innych niż rzeczoznawcy majątkowi tytułów prawnych.
 2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu swych członków. Do załatwiania spraw związanych z działalnością statutową Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Kielce.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie używa pieczęci prostokątnej z napisem „Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach” według wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie może powoływać zespoły stałe i okresowe i inne ogniwa organizacyjne stosownie do własnych potrzeb, a ponadto jednostki gospodarcze do wykonywania usług merytorycznie zbieżnych z charakterem działalności Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II

CEL STOWARZYSZENIA I SPOSOBY JEGO DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego, czuwanie nad poziomem etycznym i integracją środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych oraz innych podmiotów.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cel wymieniony w § 7 w szczególności poprzez:

 1. Inicjowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod pracy i techniki w obsłudze rynku nieruchomości.
 2. Inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie nie-ruchomości.
 3. Organizowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, konferencji, seminariów i warsztatów.
 4. Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez członków Stowarzyszenia.
 5. Opiniowanie spornych opracowań dotyczących nieruchomości.
 6. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej.
 7. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia.
 9. Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej może prowadzić praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.
 10. Stowarzyszenie w ramach struktury organizacyjnej wyznacza koordynatorów i opiekunów praktyk zawodowych, a także pełnomocników Stowarzyszenia d/s ustawicznego kształcenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia zwyczajnym i honorowym może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca uprawnienia zawodowe uzyskane w trybie odpowiednich przepisów prawa po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 11 lub § 13.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać się osoba określona w §10, która:
– złoży deklarację członkowską,
– uzyska rekomendację przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia zwyczajnych lub honorowych,
– uzyska zgodę Zarządu Stowarzyszenia w formie uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków podjętej na wniosek Komisji Etyki Zawodowej,
– wpłaci wpisowe.

§ 12

Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu w poczet członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęta w formie uchwały jest ostateczna.

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może stać się osoba określona w § 10 szczególnie zasłużona dla. środowiska rzeczoznawców majątkowych. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§15

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która podejmie obowiązek wniesienia uzgodnionych i określonych w uchwale Zarządu wpłat pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

Status członka wspierającego może być nadany i odebrany przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. Od uchwały tej przysługuje członkowi wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej uchwały.

§ 17

1. Członek zwyczajny i honorowy ma prawo do:
– czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,- korzystania z dorobku i pomocy Stowarzyszenia,
– zgłaszania wniosków i inicjatyw służących rozwojowi oraz podnoszeniu rangi Stowarzyszenia.

2. Członek nadzwyczajny ma prawo do:
– korzystania z dorobku i pomocy Stowarzyszenia,
– zgłaszania wniosków i inicjatyw służących rozwojowi oraz podnoszeniu rangi Stowarzyszenia.

§ 18

Członek wspierający ma prawo do:

1/ realizowania celów Stowarzyszenia osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela,
2/ korzystania z zasobów merytorycznych Stowarzyszenia na zasadach określonych dla członków zwykłych i honorowych.

§19

Członek zwyczajny i nadzwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania uchwalonych przez Zarząd składek członkowskich,
 5. współdziałania z Komisją Arbitrażową Federacji w przypadku toczącego się w jego sprawie postępowania,
 6. współdziałania z organami PFSRM w sprawach związanych z zawodem rzeczoznawcy majątkowego,
 7. uczestniczenia w systematycznym doskonaleniu swojej wiedzy w ramach obligatoryjnego systemu kształcenia wymaganego przepisami prawa,
 8. stosowania Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych oraz Kodeksu Etyki Zawodowej PFSRM,
 9. poddania się procedurze postępowania prowadzonego przez Komisję Opiniującą Stowarzyszenia zgodnie z Regulaminem Uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

§ 20

1. Członkostwo członka zwyczajnego i nadzwyczajnego ustaje na skutek:

1/. dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa złożonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia.

2/. podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków z przyczyn:

a/. zalegania z uiszczaniem składek na rzecz Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b/. działalności na szkodę Stowarzyszenia bądź naruszenia norm etyki zawodowej.

2. Podjęcie przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt. 2b wymaga wniosku Komisji Etyki Zawodowej.

3. Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

4. Z ważnych i uzasadnionych względów członkostwo w Stowarzyszeniu można zawiesić. Zawieszenie członkostwa następuje na wniosek członka, po podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały i dotyczy okresu nie krótszego niż 1 rok. W okresie zawieszenia członkostwa nie jest opłacana składka i nie przysługują uprawnienia członka. Przywrócenie członkostwa odbywa się na wniosek zawieszonego członka, po podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały. Okres zawieszania nie jest wliczany do okresu członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 21

1. Wobec członka Stowarzyszenia nie wypełniającego postanowień Statutu i Kodeksu Etyki Zawodowej mogą być orzeczone następujące kary dyscyplinarne:

a/. upomnienie,
b/. nagana,
c/. zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu,
d/. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Zastosowanie kar o których mowa w ust. 1 następuje na wniosek Komisji Etyki Zawodowej zawarty w orzeczeniu, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3. Od orzeczenia o którym mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

4. Nałożone kary upomnienia i nagany ulegają wykreśleniu po upływie jednego roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

5. Członek Stowarzyszenia ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym nie może kandydować ani pełnić funkcji w organach organizacji zawodowej aż do wykreślenia nałożonej kary.

§ 22

Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętą zwykłą większością głosów.


ROZDZIAŁ IV

USTRÓJ I WŁADZE ŚSRM

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2/ Zarząd Stowarzyszenia,
3/ Komisja Rewizyjna,

§ 24

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w tym przedmiocie.

§ 25

Członkowie władz pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia, o ile Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.

§ 26

Uchwały władz Stowarzyszenia poza wyjątkami określonymi w niniejszym statucie podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 27

W przypadku rezygnacji w trakcie kadencji członka władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji osoby, która była kolejnym kandydatem w wyborach na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wybierającym te władze.

Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 28

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz do roku.

§ 29

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia na podstawie stosownego regulaminu.
 3. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian.
 4. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia na podstawie projektu budżetu przedłożonego przez Zarząd.
 5. Rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 6. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i regulaminów wyboru władz Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
 8. Nadawanie i pozbawianie, na wniosek Zarządu, godności członka honorowego.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 10. Zatwierdzanie regulaminu zasad działania Komisji Rewizyjnej.
 11. Zatwierdzenie regulaminu działalności Komisji Opiniującej Stowarzyszenia.
 12. Powoływanie Komisji Opiniującej Stowarzyszenia i jej składu.
 13. Powoływanie Komisji Etyki Zawodowej i jej składu
 14. Wybór delegatów na Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 15. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych z zastrzeżeniem uchwał, o których mowa w §45 i §46.
 2. Poza przypadkami przewidzianymi w statucie zarządza się przeprowadzenia głosowania tajnego na wniosek co najmniej połowy osób obecnych i uprawnionych do głosowania.
 3. Bez zgody Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie może dokonywać w przedłożonym przez Zarząd projekcie budżetu zmian skutkujących powstaniem lub zwiększeniem deficytu budżetu w szczególności polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów lub zwiększeniu planowanych wydatków.

§ 31

 1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni,
  2. członkowie honorowi.
 2. Z głosem doradczym:
  1. członkowie wspierający,
  2. zaproszeni goście.

§ 32

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zwołania zebrania. Dopuszcza się zawiadamianie drogą poczty elektronicznej.
 2. W sytuacji szczególnej, niezależnej od Stowarzyszenia i uzasadnionej stanem prawnym uniemożliwiającym przeprowadzenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w formie tradycyjnej, obrady mogą się odbyć przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji umożliwiających przebieg obrad zgodny z zapisami statutu.
 3. O trybie i sposobie przeprowadzenia obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków stowarzyszenia w terminie i formie zgodnie z § 32 ust. 1.

§ 33

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy, na wniosek komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie 6-ciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 34

W skład Zarządu wchodzą z głosem stanowiącym: Prezes, Wiceprezes i Członkowie w liczbie trzech.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Sporządzanie rocznego sprawozdania ze swej działalności i przedkładanie go do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia oraz wykonywanie budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 5. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek gospodarczych, zespołów stałych i w miarę występujących doraźnych potrzeb zespołów okresowych oraz koordynowanie ich działalności.
 6. Uchwalanie regulaminu działalności Biura Zarządu, jednostek gospodarczych, oraz innych regulaminów wewnętrznych oraz przydział zadań dla
  członków Zarządu.
 7. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
 8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 9. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał o nabywaniu , zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 11. Ustalanie wysokości wpisowego , składek członkowskich oraz ich podział.
 12. Rejestrowanie faktów otrzymania przez członka Stowarzyszenia opinii Komisji Arbitrażowej Federacji dotyczącej operatu szacunkowego sporządzonego przez tego członka.
 13. Opiniowanie koordynatorów i opiekunów praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.
 14. Decydowanie o przydzielaniu członków Stowarzyszenia do poszczególnych zespołów stałych i okresowych.
 15. Przedstawienie kandydatów do Komisji Opiniującej oraz powoływanie jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 16. Nadawanie i pozbawianie członkostwa Stowarzyszenia z wyjątkiem pkt. 7.
 17. Rozpatrywanie i zatwierdzanie orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej w formie uchwały.

§ 36

 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym
  Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym udział biorą Przewodniczący zespołów stałych lub ich zastępcy.

§37

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności
  finansowo – gospodarczej i na tej podstawie występuje do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 39

Komisja Etyki Zawodowej składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§ 40

1. Do zadań Komisji Etyki Zawodowej należy:

 • rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie skarg i wniosków osób trzecich,
 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w związku z naruszeniem Statutu i Kodeksu Etyki Zawodowej przez członków Stowarzyszenia,
 • stawianie wniosków o zastosowanie regulaminowej kary, zawieszenie lub pozbawienie członkostwa,
 • opiniowanie kandydatur na członków Stowarzyszenia,
 • opiniowanie członków stowarzyszenia w związku ze złożonym wnioskiem o nadanie uznania zawodowego.

2. Od orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej zatwierdzonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.

3. Zasady i tryb postępowania Komisji Etyki Zawodowej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ V

KOMISJA OPINIUJĄCA

§ 41

1. Komisja Opiniująca Stowarzyszenia powoływana jest na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i składa się minimum z pięciu osób. Kandydatów do Komisji Opiniującej przedstawia Zarząd.

2. Do Komisji Opiniującej powołane mogą być osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego posiadające:

 • uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości co najmniej od 5 lat,
 • co najmniej trzyletni staż w Stowarzyszeniu,
 • odpowiedni autorytet, doświadczenie i wysokie kwalifikacje,
 • odpowiednie predyspozycje i cechy takie jak umiejętność formułowania wyważonych i obiektywnych opinii oraz życzliwość w stosunku do ludzi.

3. Warunkiem powołania jest wyrażenie przez kandydatów zgody na pracę w Komisji Opiniującej.

4. Członkami Komisji Opiniującej nie mogą być osoby:

1) wobec których zostały orzeczone kary dyscyplinarne z tytułu odpowiedzialności zawodowej wymienione. w art.178 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

2) ukarane orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia lub objęte negatywną opinią Komisji Etyki Zawodowej,

3) które były autorami ( współautorami) kilkakrotnie negatywnie zaopiniowanych operatów szacunkowych.

5. Zasady działania Komisji Opiniującej Stowarzyszenia określa
regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 42

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpisowe i składki członkowskie,
  2. dotacje i subwencje,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. darowizny spadki i zapisy.

§ 43

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy osób wchodzących w skład Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.


ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 44

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia lub o zmianę Statutu powinien wpłynąć do Zarządu co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 45

Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 46

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa jednocześnie przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

W załączeniu – Statut ujednolicony do pobrania w wersji PDF – pobierz.