Regulamin Komisji Opiniującej

Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach (tekst jednolity)

Zmieniony w § 2 ust. 3 Uchwałą Nr 3 Walnego Zebrania Członków ŚSRM w Kielcach w dniu 22 kwietnia 2007r, zmieniony w § 2 ust. 1 ÷ ust. 4 Uchwałą Nr 3 Walnego Zebrania Członków ŚSRM w Kielcach w dniu 10 czerwca 2011r, zmieniony w § 2 ust. 3 i ust. 4 Uchwałą Nr 4 Walnego Zebrania Członków ŚSRM w Kielcach w dniu 07 czerwca 2013r, zmieniony w § 5 ust. 3, § 6 ust. 1 ÷ ust. 5 i § 7 Uchwałą Nr 3 Walnego Zebrania Członków ŚSRM w Kielcach w dniu 15 czerwca 2018r oraz zmieniony w § 2 ust. 3 Uchwałą Nr 3 Walnego Zebrania Członków ŚSRM w Kielcach w dniu 31 maja 2019r.

§ 1

 1. Komisja Opiniująca i jej skład osobowy powoływana jest Uchwalą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Skład osobowy Komisji Opiniującej proponuje Zarząd Stowarzyszenia. Kandydaci do Komisji Opiniującej mogą być także zgłaszani przez członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Kandydaci do Komisji Opiniującej winni wyrazić zgodę na pracę w Komisji.
 3. Komisja Opiniująca działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia i niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Zadaniem Komisji Opiniującej, która jest zespołem specjalistycznym Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jest opracowywanie opinii stanowiących ocenę prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych stosownie do art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Komisja Opiniująca może także opracowywać opinie stanowiące ocenę opracowań i ekspertyz nie stanowiących operatów szacunkowych, o których mowa w art. 174 ust. 3a ustawy  o gospodarce nieruchomościami, zwanych dalej w Regulaminie innymi opracowaniami, jeżeli dotyczą określenia wartości nieruchomości.
 2. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego polega na bezstronnym sprawdzeniu przez Zespół Oceniający spełnienia przez rzeczoznawcę majątkowego – autora lub autorów operatu szacunkowego lub innych opracowań wymagań przepisów prawa i powszechnie obowiązujących standardów zawodowych – dotyczy zasad wyceny, na które sporządzający powołują się w opracowaniu, w szczególności w zakresie:
  • kompletności i podstaw prawnych wyceny,
  • odpowiedniości i  zasadności  wykorzystanych  danych  oraz  przyjętych założeń,
  • prawidłowości przyjętych podejść, metod i technik wyceny,
  • właściwości i zasadności analiz, opinii i wniosków.
 1. Uchylony.
 2. Po stwierdzeniu istotnych nieprawidłowości mających wpływ na wydanie negatywnej opinii, Komisja Opiniującą może podjąć działania zmierzające do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu pomiędzy Zamawiającym opinię, a autorem operatu. Działania te obejmowałyby następujące czynności:
  • Komisja zwraca się do autora operatu z zapytaniem czy zgadza się na korektę operatu w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.
  • Po wyrażeniu zgody przez autora operatu na jego korektę Komisja Opiniująca informuje Zamawiającego, że stwierdziła nieprawidłowości w operacie i proponuje dostarczenie zamawiającemu przez rzeczoznawcę skorygowanego nowego operatu.

§ 3

 1. Zamawiającymi opinię mogą być:
  • organy sprawujące nadzór nad rzeczoznawcami majątkowymi,
  • organy administracji publicznej i inne organy państwowe,
  • osoby lub instytucje, które zleciły opracowanie przedmiotowego operatu szacunkowego lub innego opracowania,
  • instytucje lub osoby, które mają w tym interes prawny.
 1. Opinia Komisji Opiniującej ma formę pisemną, zawiera sentencję opinii i uzasadnienie.
 2. Opinie polegają na ocenie operatów szacunkowych lub innych opracowań pod względem formalno – prawnym i metodologicznym, natomiast nie odnoszą się wprost do określonej wartości nieruchomości.
 3. Komisja Opiniująca może odmówić wydania opinii, jeśliby zaistniały uzasadnione przyczyny.
 4. Opinia Komisji Opiniującej musi być przedstawiona Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny.
 5. Komisja Opiniująca używa pieczęci podłużnej z napisem „Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach. Komisja Opiniująca”.

§ 4

 1. Przewodniczącego Komisji Opiniującej wybierają członkowie Komisji Opiniującej spośród siebie. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Opiniującej wybierają członkowie Komisji Opiniującej na wniosek przewodniczącego Komisji. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza w formie uchwały.  
 2. Wiceprzewodniczący Komisji Opiniującej wykonuje wszystkie czynności Przewodniczącego Komisji Opiniującej na podstawie jego pisemnego upoważnienia oraz w uzasadnionych przypadkach, kiedy Przewodniczący Komisji Opiniującej wykonywać czynności nie może.
 3. Sekretarz Komisji Opiniującej sporządza protokoły z obrad plenarnych Komisji.
 4. Kadencja Komisji rozpoczyna się i kończy w tym samym czasie co kadencja Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo w Komisji Opiniującej ustaje na skutek:
  • upływu kadencji,
  • uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  • rezygnacji członka Komisji Opiniującej,
  • skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  • skreślenia z listy członków Komisji Opiniującej z powodu dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach plenarnych, zorganizowanych w czasie jednej kadencji,
  • orzeczenia kary dyscyplinarnej wpisanej do akt lub sankcji karnej w postępowaniu sądowym wobec członka Komisji Opiniującej.
 1. Członek Komisji Opiniującej może podlegać zawieszeniu przez Przewodniczącego Komisji Opiniującej w wykonywaniu czynności opiniowania w przypadku, gdy wszczęte zostanie wobec niego postępowanie związane z odpowiedzialnością zawodową lub karną. O wszczęciu takich postępowań członek Komisji Opiniującej obowiązany jest niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Komisji Opiniującej.

§ 5

 1. Spośród członków Komisji Opiniującej jej Przewodniczący powołuje co najmniej dwuosobowe Zespoły Oceniające do sporządzenia konkretnej opinii oraz wskazuje Kierownika Zespołu Oceniającego. Członkiem Zespołu Oceniającego mogą być również osoby, o których mowa w § 4 ust. 1.
 2. Przewodniczący Komisji Opiniującej może powoływać, w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia, indywidualnie do poszczególnych spraw, inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę jako ekspertów. Eksperci pełnią rolę doradczą w trakcie formułowania opinii.
 3. Przewodniczący Komisji Opiniującej zawiadamia autora lub autorów opiniowanych operatów szacunkowych lub innych opracowań o wszczęciu postępowania opiniodawczego oraz o składzie Zespołu Oceniającego. Nie dotyczy to sporządzania opinii w wyniku postanowień organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w oparciu o przepisy Kpk, w stosunku do oceny operatów szacunkowych sporządzonych przez osoby podejrzane lub przeciwko którym toczą się postępowania, na podstawie jednoznacznie wyrażonego stanowiska Zamawiającego ocenę.
 4. Kierownik Zespołu Oceniającego organizuje pracę Zespołu Oceniającego, w szczególności jest odpowiedzialny za terminowość, ostateczną treść opinii, formułowanie wyjaśnień do sporządzonej opinii oraz uczestniczy w postępowaniach mających związek z opracowaną opinią.
 5. Kierownik Zespołu Oceniającego ustala termin spotkania wyjaśniającego celem umożliwienia złożenia wyjaśnień autorom opiniowanych operatów szacunkowych lub innych opracowań przed wydaniem opinii.
 6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w siedzibie Stowarzyszenia. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przeprowadzenie tego postępowania w innym miejscu zapewniającym właściwe warunki.
 7. Ze spotkania wyjaśniającego sporządza się protokół, którego kopię dołącza się do opinii a oryginał pozostaje w aktach Komisji Opiniującej.
 8. W przypadku, gdy autor operatu szacunkowego lub innego opracowania uchyla się od złożenia stosownych wyjaśnień, lub uzyskanie wyjaśnień z innych uzasadnionych przyczyn jest niemożliwe, opinię sporządza się bez wysłuchania wyjaśnień autora.

§ 6

 1. Uchylony.
 2. Uchylony.
 3. Opracowaną opinii podpisują łącznie Przewodniczący Komisji Opiniującej oraz członkowie powołanego Zespołu Oceniającego.
 4. Korespondencję związaną z opracowaniem opinii podpisuje Przewodniczący Komisji Opiniującej. Korespondencję związaną z wydaniem Zamawiającemu opracowanej opinii podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 5. Opinia jest przesyłana Zamawiającemu oraz autorowi lub autorom operatów szacunkowych lub innych opracowań i nie może być udostępniana innym Egzemplarz archiwalny opinii z pełną dokumentacją pozostaje w aktach Komisji Opiniującej.

§ 7

 1. Członkowie Zespołu Oceniającego wykonują swoje funkcje w sposób obiektywny i niezależny. Nie może sporządzić  opinii  w konkretnej sprawie osoba, którą łączy z autorem operatu lub Zamawiającym opinię jakikolwiek stosunek osobisty lub służbowy, wywołujący wątpliwości co do bezstronności opinii.
 2. Członkowie Zespołu Oceniającego odpowiadają solidarnie na zasadach ogólnych wobec ŚSRM w Kielcach za sporządzenie opinii zgodnie z przepisami prawa, w szczególności za zachowanie zasady bezstronności i szczególnej staranności właściwej dla zawodowego charakteru czynności oceniania oraz zachowania zasad etyki zawodowej w zakresie uzasadnienia, ocen i wniosków zawartych w opinii.

§ 8

 1. Opinia jest odpłatna i sporządzona za wynagrodzeniem, które każdorazowo jest negocjowane z Zamawiającym przez Przewodniczącego Komisji Opiniującej.
 2. Podstawą do ustalenia odpłatności za sporządzoną opinię i wynagrodzeń dla autorów opinii są „Ramowe zasady odpłatności za sporządzanie opinii”.
 3. Kalkulację wynagrodzenia za sporządzenie opinii, która stanowi załącznik do umowy z Zamawiającym opinię opracowuje Przewodniczący Komisji Opiniującej.
 4. Sposób zapłaty wynagrodzenia za opinię ustalany jest w umowie z Zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach przystąpienie do sporządzenia opinii może być uwarunkowane wpłaceniem przez Zamawiającego zaliczki w wysokości do 90% wynagrodzenia. Nie dotyczy to opinii sporządzanych w wyniku postanowień organów państwowych.

§ 9

Członków Zespołów Oceniających obowiązuje zasada poufności w związku informacjami uzyskanymi i czynnościami wykonywanymi w ramach prac Komisji Opiniującej.

§ 10

W celu podniesienia jakości sporządzanych operatów szacunkowych lub innych opracowań przez członków Stowarzyszenia zaleca się, aby Kierownicy Zespołów Oceniających po opracowaniu opinii przekazywali dodatkowo pisemnie istotne uwagi z opinii Przewodniczącemu Komisji Opiniującej, który omawia je w czasie spotkań szkoleniowych z zachowaniem pełnej anonimowości.

§ 11

 1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, dotyczących praw i obowiązków majątkowych w zakresie działalności Komisji Opiniującej wymagane są dwa podpisy osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Przewodniczącego Komisji Opiniującej.
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Komisji Opiniującej sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Obsługę biurową Komisji Opiniującej prowadzi biuro Stowarzyszenia.
 4. Komisja Opiniująca odbywa corocznie minimum jedno posiedzenie plenarne. Obecność członków komisji na tych posiedzeniach jest obowiązkowa. W przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności członka Komisji w czasie jednej kadencji Przewodniczący Komisji Opiniującej skreśla z listy członków Komisji Opiniującej. Skreślony z listy członek Komisji Opiniującej może odwołać się do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12

W przypadku zmiany przepisów prawa lub Standardów zawodowych w zakresie spraw objętych regulaminem, postanowienia niniejszego Regulaminu objęte zmianami tracą ważność.