Kalendarz Prawny

KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2022 r.

 1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 1 sierpnia 2022 r. poz. 731).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2 sierpnia 2022 r. poz. 1620). Weszło w życie z dniem 17 sierpnia 2022 r.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2 sierpnia 2022 r. poz. 1624).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 4 sierpnia 2022 r. poz. 1634).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 4 sierpnia 2022 r. poz. 1635).
 6. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 9 sierpnia 2022 r. poz. 1670).
 7. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 10 sierpnia 2022 r. poz. 1679).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 10 sierpnia 2022 r. poz. 1683).
 9. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju i Technologii z 11 sierpnia 2022 r. poz. 34).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 12 sierpnia 2022 r. poz. 1693).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 16 sierpnia 2022 r. poz. 1710).
 12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 17 sierpnia 2022 r. poz. 1719). Wejdzie w życie z dniem 17 września 2022 r., z wyjątkiem art. 2, który wszedł w życie z dniem 18 sierpnia 2022 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 18 sierpnia 2022 r. poz. 1728).
 14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 sierpnia 2022 r. poz. 1768). Weszła w życie z dniem 24 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem: 1) art. 2, art. 3 pkt 1, 2, 4, 6–9, 11–25, art. 4–7 i art. 26–30, które wejdą w życie z dniem 21 września 2022 r.; 2) art. 1 pkt 2, 5, 7–14, art. 11, art. 12 oraz art. 14, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 sierpnia 2022 r. poz. 1783). Weszła w życie z dniem 9 września 2022 r., z wyjątkiem art. 6, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. z 26 sierpnia 2022 r. poz. 1799).
 17. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 30 sierpnia 2022 r. poz. 1826). Wejdzie w życie z dniem 20 maja 2023 r.

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2022 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1385).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1394).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 7 lipca 2022 r. poz. 1439).
 4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 7 lipca 2022 r. poz. 672).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 8 lipca 2022 r. poz. 1452).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 12 lipca 2022 r. poz. 1467).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 15 lipca 2022 r. poz. 1495).
 8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw1z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 lipca 2022 r. poz. 1504). Wejdzie w życie z dniem 19 października 2022 r.
 9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M. P. z 18 lipca 2022 r. poz. 696).
 10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r. (M. P. z 18 lipca 2022 r. poz. 697).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 19 lipca 2022 r. poz. 1510).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1518). Wejdzie w życie z dniem 21 września 2022 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1520).
 14. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. (M. P. z 20 lipca 2022 r. poz. 703).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 lipca 2022 r. poz. 1526).
 16. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 lipca 2022 r. poz. 1549). Weszła w życie z dniem 9 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 17. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 26 lipca 2022 r. poz. 1557). Weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 4 lit. c–g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42–44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.; 2) art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wejdą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.; 3) art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 18. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. z 26 lipca 2022 r. poz. 1561). Weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 i art. 30, które wejdą w życie z dniem 27 października 2022 r.; 2) art. 25 i art. 42, które wejdą w życie z dniem 7 września 2022 r.; 3) art. 27 i art. 43, które weszły w życie z dniem 27 lipca2022 r.; 4) art. 28, który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.
 19. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 27 lipca 2022 r. poz. 1576). Weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 4, art. 8 i art. 9, które weszły w życie z dniem 28 lipca 2022 r.; 2) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2022 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1168).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 6 czerwca 2022 r. poz. 1202).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 8 czerwca 2022 r. poz. 1223).
 4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 9 czerwca 2022 r. poz. 1225).
 5. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 13 czerwca 2022 r. poz. 587).
 6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 czerwca 2022 r. poz. 1260). Weszła w życie z dniem 30 czerwca 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3, 4 i 5, art. 4 oraz art. 6, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 21 czerwca 2022 r. poz. 1297).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 29 czerwca 2022 r. poz. 1360).
 9. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1374). Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1378).

KALENDARZ PRAWNY – maj 2022 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 5 maja 2022 r. poz. 956). Weszło w życie z dniem 20 maja 2022r.
 2. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 10 maja 2022 r. poz. 975). Weszła w życie z dniem 11 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem art. 2, który wszedł w życie z dniem 11 maja 2022r.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 16 maja 2022 r. poz. 1029).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 17 maja 2022 r. poz. 1050).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1070). Weszło w życie z dniem 23 maja 2022 r.
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1072).
 7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 20 maja 2022 r. poz. 1074).
 8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. (M. P. z 26 maja 2022 r. poz. 540).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 27 maja 2022 r. poz. 1125).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 31 maja 2022 r. poz. 1156). Weszło w życie z dniem 15 czerwca 2022r.

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2022 r.

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 kwietnia 2022 r. poz. 399).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 13 kwietnia 2022 r. poz. 813).
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 838). Weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2022 r., z mocą od dnia 8 kwietnia 2022 r.
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 840).
 5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r. (M. P. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 410).
 6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. (M. P. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 411).
 7. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami (Dz. U. z 20 kwietnia 2022 r. poz. 857). Weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2022 r.
 8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 kwietnia 2022 r. poz. 872). Wejdzie w życie z dniem 8 lipca 2022 r., z wyjątkiem: 1) art. 13, który wszedł w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.; 2) art. 3, art. 4, art. 5 pkt 1, 2 i 4–7, art. 6, art. 7 pkt 1 i 6, art. 10, art. 14, art. 15, art. 16 pkt 1–20, pkt 22 lit. a i b, pkt 23–26, 28–30 i 32–43, art. 17, art. 20, art. 33 i art. 34, które weszły   w życie z dniem 7 maja 2022 r.; 3) art. 11, art. 16 pkt 21, pkt 22 lit. c, pkt 27 i 31, art. 18 i art. 28–32, które  wejdą w życie z dniem 30 maja 2022 r.; 4) art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 35 ust. 2, które weszły w życie z dniem 1 maja 2022 r.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 22 kwietnia 2022 r. poz. 880). Weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 25 kwietnia 2022 r. poz. 884).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 916).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 924).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29 kwietnia 2022 r. poz. 931).

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2022 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 503).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 505).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 507).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 3 marca 2022 r. poz. 514).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 4 marca 2022 r. poz. 528).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 7 marca 2022 r. poz. 541).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 8 marca 2022 r. poz. 547).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 9 marca 2022 r. poz. 559).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 11 marca 2022 r. poz. 581).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 14 marca 2022 r. poz. 592). Weszło w życie z dniem 15 marca 2022 r.
 11. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 18 marca 2022 r. poz. 631). Weszła w życie z dniem 26 marca 2022 r.
 12. Ustawa dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 21 marca 2022 r. poz. 646). Weszła w życie z dniem 29 marca 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 6, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 23 marca 2022 r. poz. 659).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z 25 marca 2022 r. poz. 672).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. z 28 marca 2022 r. poz. 687). Weszło w życie z dniem 29 marca 2022 r.
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 29 marca 2022 r. poz. 699).
 17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. z 31 marca 2022 r. poz. 715). Weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2022 r.

KALENDARZ PRAWNY – luty 2022 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 lutego 2022 r. poz. 248). Weszło w życie z dniem 17 lutego 2022 r.
 2. Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 4 lutego 2022 r. poz. 270). Weszła w życie z dniem 5 lutego 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 4 lutego 2022 r. poz. 273).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 7 lutego 2022 r. poz. 298).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 8 lutego 2022 r. poz. 318).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 9 lutego 2022 r. poz. 329).
 7. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 11 lutego 2022 r. poz. 366). Weszło w życie z dniem 26 lutego 2022 r.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 14 lutego 2022 r. poz. 376).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 14 lutego 2022 r. poz. 377).
 10. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 21 lutego 2022 r. poz. 433).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 22 lutego 2022 r. poz. 438).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 24 lutego 2022 r. poz. 459).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 24 lutego 2022 r. poz. 461).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 28 lutego 2022 r. poz. 479).

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2022 r.

 1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 10 stycznia 2022 r. poz. 32). Weszła w życie z dniem 10 lutego 2022 r., z wyjątkiem art. 3 i art. 5, które weszły w życie z dniem 18 stycznia 2022 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 10 stycznia 2022 r. poz. 37). Weszło w życie z dniem 25 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b w zakresie § 11 ust. 5–7 oraz § 1 pkt 2 lit. b, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. z 10 stycznia 2022 r. poz. 40). Weszło w życie z dniem 25 stycznia 2022 r.
 4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 11 stycznia 2022 r. poz. 13).
 5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M. P. z 13 stycznia 2022 r. poz. 19).
 6. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 13 stycznia 2022 r. poz. 84). Wejdzie w życie z dniem 13 lutego 2022 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 14 stycznia 2022 r. poz. 89). Wejdzie w życie z dniem 15 stycznia 2026 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3 oraz pkt 4 lit. a, które weszły w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.  
 8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2021 r. (M. P. z 17 stycznia 2022 r. poz. 28).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 17 stycznia 2022 r. poz. 101).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 18 stycznia 2022 r. poz. 111).
 11. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 18 stycznia 2022 r. poz. 120).
 12. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. (M. P. z 19 stycznia 2022 r. poz. 31).
 13. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. (M. P. z 19 stycznia 2022 r. poz. 52).
 14. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2021 r. (M. P. z 20 stycznia 2022 r. poz. 53).
 15. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r. (M. P. z 20 stycznia 2022 r. poz. 54).
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 20 stycznia 2022 r. poz. 135).
 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 20 stycznia 2022 r. poz. 140).
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 24 stycznia 2022 r. poz. 158).
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 25 stycznia 2022 r. poz. 172).
 20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 26 stycznia 2022 r. poz. 176).

KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2021 r.

 1. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 1 grudnia 2021 r. poz. 2213).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1 grudnia 2021 r. poz. 2214). Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2 grudnia 2021 r. poz. 2224).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. z 2 grudnia 2021 r. poz. 2225). Weszło w życie z dniem 3 grudnia 2021 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 3 grudnia 2021 r. poz. 2233).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 7 grudnia 2021 r. poz. 2257).
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 7 grudnia 2021 r. poz. 2260). Weszło w życie z dniem 30 grudnia 2021 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 8 grudnia 2021 r. poz. 2264). Weszło w życie z dniem 30 grudnia 2021 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. z 10 grudnia 2021 r. poz. 2276). Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 10 grudnia 2021 r. poz. 2280). Weszło w życie z dniem 25 grudnia 2021 r.
 11. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2022 (M.P. z 10 grudnia 2021 r. poz. 1160).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. z 14 grudnia 2021 r. poz. 2303). Weszło w życie z dniem 29 grudnia 2021 r.
 13. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U. z 17 grudnia 2021 r. poz. 2343). Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 20 grudnia 2021 r. poz. 2351).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 21 grudnia 2021 r. poz. 2373).
 16. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 21 grudnia 2021 r. poz. 2376). Wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r., z wyjątkiem przepisów: 1) art. 4d ust. 2–5 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 8, które weszły w życie z dniem 22 grudnia 2021 r.; 2) art. 2 pkt 27b i 29b, art. 4 ust. 1a pkt 2, ust. 1c, 1d, ust. 2 pkt 3, ust. 2b–2d, ust. 3–4c, ust. 6–13a, art. 4a ust. 1, 3–7, art. 4b ust. 2, 3 i 11, art. 4c, art. 5 ust. 1a–1c, 2–6, art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18a, art. 22a, art. 40 ust. 1a–1b, 1d, art. 41 ust. 1 i 21 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 3 pkt 55a, art. 6c ust. 1a i 4, art. 9 ust. 4a i art. 31a ust. 1 oraz 3 ustawy zmienianej w art. 3, które w zakresie, w jakim dotyczą prosumenta wirtualnego energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27b ustawy zmienianej w art. 1, wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.
 17. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. z 22 grudnia 2021 r. poz. 2389). Weszła w życie z dniem 23 grudnia 2021 r.
 18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 23 grudnia 2021 r. poz. 2399). Weszło w życie z dniem 3 stycznia 2022 r.
 19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 23 grudnia 2021 r. poz. 2404). Weszło w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.
 20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 23 grudnia 2021 r. poz. 2405). Weszło w życie z dniem 24 grudnia 2021r.
 21. Zarządzenie nr 341 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M. P. z 27 grudnia 2021 r. poz. 1194). Weszło w życie z dniem 28 grudnia 2021 r.
 22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 28 grudnia 2021 r. poz. 2439).
 23. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. z 28 grudnia 2021 r. poz. 2445). Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021 r. poz. 2454). Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021 r. poz. 2458). Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 29 grudnia 2021 r. poz. 2462). Weszło w życie z dniem 3 stycznia 2022 r.

KALENDARZ PRAWNY – październik 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 4 października 2021 r. poz. 1800).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 4 października 2021 r. poz. 1805).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 5 października 2021 r. poz. 1812).
 4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M.P. z 6 października 2021 r. poz. 904).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 11 października 2021 r. poz. 1836).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 11 października 2021 r. poz. 1844).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 13 października 2021 r. poz. 1853).
 8. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 października 2021 r. poz. 1873). Weszła w życie z dniem 30 października 2021 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 4 lit. b–d i pkt 16 lit. b–f, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 2) art. 1 pkt 6, który wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2022 r.; 3) art. 1 pkt 33 lit. c i art. 15, które wejdą w życie z dniem 16 października 2022 r.
 9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. (M.P. z 15 października 2021 r. poz. 943).
 10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2021 r. (M.P. z 18 października 2021 r. poz. 946).
 11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2015 r. (M.P. z 19 października 2021 r. poz. 947).
 12. Zarządzenie Nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M.P. z 20 października 2021 r. poz. 948). Weszło w życie z dniem 21 października 2021 r.
 13. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 20 października 2021 r. poz. 950).
 14. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 20 października 2021 r. poz. 951).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1899).
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1902).
 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1904).
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1912).
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 25 października 2021 r. poz. 1923).
 20. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 26 października 2021 r. poz. 964).
 21. Zarządzenie Nr 236 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M.P. z 26 października 2021 r. poz. 965). Weszło w życie z dniem 27 października 2021 r.
 22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 26 października 2021 r. poz. 1933).
 23. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 27 października 2021 r. poz. 1945). Weszło w życie z dniem 27 października 2021 r., z mocą od dnia 26 października 2021 r.
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 27 października 2021 r. poz. 1952). Weszło w życie z dniem 27 października 2021 r., z mocą od dnia 26 października 2021 r.
 25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 28 października 2021 r. poz. 1961).
 26. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 29 października 2021 r. poz. 1973).

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2021 r.

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz. U. z 6 września 2021 r. poz. 1623). Weszła w życie z dniem 21 września 2021 r.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 7 września 2021 r. poz. 1644).
 3. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 8 września 2021 r. poz. 1648). Weszła w życie z dniem 23 września 2021 r., z wyjątkiem: 1) art. 3 pkt 14, który wszedł w życie z dniem 9 września 2021 r.; 2) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 3, 6, 7 i 13 lit. f oraz pkt 21–24, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych (Dz. U. z 9 września 2021 r. poz. 1660).
 5. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z 10 września 2021 r. poz. 1666). Weszła w życie z dniem 11 października 2021 r.
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 10 września 2021 r. poz. 1672).
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 14 września 2021 r. poz. 1686). Weszło w życie z dniem 19 września 2021 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 17 września 2021 r. poz. 1722). Weszło w życie z dniem 19 września 2021 r.
 9. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. z 23 września 2021 r. poz. 1741).
 10. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. (M.P. z 23 września 2021 r. poz. 877).
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 30 września 2021 r. poz. 1781). Weszło w życie z dniem 1 października 2021 r.

KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2021 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 4 sierpnia 2021 r. poz. 1412). Weszło w życie z dniem 5 sierpnia 2021 r.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 5 sierpnia 2021 r. poz. 1420).
 3. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M. P. z 9 sierpnia 2021 r. poz. 724).
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 17, 18 i 19 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 10 sierpnia 2021 r. poz. 1442). Weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2021 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 10 sierpnia 2021 r. poz. 1445).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 12 sierpnia 2021 r. poz. 1470). Weszło w życie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 12 sierpnia 2021 r. poz. 1472). Weszło w życie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 16 sierpnia 2021 r. poz. 1484).
 9. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 16 sierpnia 2021 r. poz. 1491). Wejdzie w życie z dniem 16 września 2021 r.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz. U. z 17 sierpnia 2021 r. poz. 1504). Weszło w życie z dniem 1 września 2021 r.
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 19 sierpnia 2021 r. poz. 1516).
 12. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 sierpnia 2021 r. poz. 1535). Weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2021 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 2, art. 4 pkt 2, pkt 3 w zakresie art. 14b pkt 2, i pkt 6, art. 12, art. 24, art. 27 ust. 8 i art. 28, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 23 sierpnia 2021 r. poz. 1538).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 23 sierpnia 2021 r. poz. 1540).
 15. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. z 24 sierpnia 2021 r. poz. 1551). Wejdzie w życie z dniem 8 września 2021 r.
 16. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 25 sierpnia 2021 r. poz. 1558). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  
 17. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 sierpnia 2021 r. poz. 1561). Wejdzie w życie z dniem 9 września 2021 r.
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 30 sierpnia 2021 r. poz. 1588).

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2 lipca 2021 r. poz. 1208).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 5 lipca 2021 r. poz. 1213).
 3. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjne (Dz. U. z 5 lipca 2021 r. poz. 1222).
 4. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 lipca 2021 r. poz. 1243). Weszła w życie z dniem 23 lipca 2021 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z 13 lipca 2021 r. poz. 1275).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. z 13 lipca 2021 r. poz. 1280).
 7. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 13 lipca 2021 r. poz. 624).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 14 lipca 2021 r. poz. 1286).
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
  sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 16 lipca 2021 r. poz. 1304). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami,
  planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z 16 lipca 2021 r. poz. 1305). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r. i traci moc z dniem 1 sierpnia 2023 r.  
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 19 lipca 2021 r. poz. 1317).
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 19 lipca 2021 r. poz. 1319). Weszło w życie z dniem 20 lipca 2021 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 20 lipca 2021 r. poz. 1326).
 14. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r. (M. P. z 20 lipca 2021 r. poz. 652).
 15. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2021 r. (M. P. z 20 lipca 2021 r. poz. 659).
 16. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. (M. P. z 20 lipca 2021 r. poz. 660).
 17. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 21 lipca 2021 r. poz. 46).
 18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 22 lipca 2021 r. poz. 1341). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 26 lipca 2021 r. poz. 1354).
 20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 27 lipca 2021 r. poz. 1368). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.
 21. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 27 lipca 2021 r. poz. 1372).
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 28 lipca 2021 r. poz. 1373). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.
 23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 28 lipca 2021 r. poz. 1374). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.
 24. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 28 lipca 2021 r. poz. 1375).
 25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 29 lipca 2021 r. poz. 1376).
 26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 30 lipca 2021 r. poz. 1385). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.
 27. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 11 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 30 lipca 2021 r. poz. 1386). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.
 28. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 30 lipca 2021 r. poz. 1390). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 30 lipca 2021 r. poz. 1395). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2021 r.

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2 czerwca 2021 r. poz. 1005). Weszła w życie z dniem 17 czerwca 2021 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 2 lit. e w zakresie art. 37a ust. 33 i art. 3 pkt 6 w zakresie art. 13iba ust. 11, które wejdą w życie z dniem 3 sierpnia 2021 r.; 2) art. 3 pkt 1, który wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r.; 3) art. 1 pkt 2 lit. a, d i e w zakresie art. 37a ust. 9–27, ust. 28 pkt 1 lit. a, ust. 30, 34 i 35, które wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 4 czerwca 2021 r. poz. 1010).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 9 czerwca 2021 r. poz. 1043).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokal (Dz. U. z 10 czerwca 2021 r. poz. 1048).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 14 czerwca 2021 r. poz. 1062).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 16 czerwca 2021 r. poz. 1073).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 17 czerwca 2021 r. poz. 1079).
 8. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 czerwca 2021 r. poz. 1090). Weszła w życie z dniem 3 lipca 2021 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 3 oraz art. 5, które wejdą w życie z dniem 19 września 2021 r.; 2) art. 2, który wszedł w życie z dniem 19 czerwca 2021 r.; 3) art. 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 9. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 czerwca 2021 r. poz. 1093). Weszła w życie z dniem 3 lipca 2021 r., z wyjątkiem przepisów: 1) art. 8 pkt 2–5, 8 i 9, art. 11, art. 34 i art. 35, które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2021 r.; 2) art. 1 pkt 51 lit. a tiret czwarte w zakresie dodawanego art. 56 ust. 1 pkt 6a–6c, które wejdą w życie z dniem 19 grudnia 2021 r.; 3) art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11t ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 11x ust. 4, które wejdą w życie z dniem 19 czerwca 2022 r.; 4) art. 1 pkt 19, który wejdzie w życie z dniem 19 czerwca 2023 r.; 5) art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11zg oraz pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w zakresie dodawanego art. 56 ust. 1 pkt 30u i lit. d w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30u, które wejdą w życie z dniem 1stycznia 2023 r.; 6) art. 1 pkt 5 lit. b, pkt 6, pkt 14 lit. d, pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11y ust. 1 pkt 1–4 i 6 i ust. 2 pkt 2–8, art. 11z ust. 1–3, art. 11zb–11zd, art. 11zf, pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w zakresie dodawanego art. 56 w ust. 1 pkt 30b, 30h, 30j–30p, lit. b w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30b i 30j–30p, lit. d w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30h, art. 7 pkt 2, pkt 6 lit. a i pkt 14 lit. b i c, art. 8 pkt 6 oraz art. 9, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 21 czerwca 2021 r. poz. 1098).
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ (Dz. U. z 23 czerwca 2021 r. poz. 1117). Weszło w życie z dniem 24 czerwca 2021 r.
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1128).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1129).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1130).
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (Dz. U. z 28 czerwca 2021 r. poz. 1154). Weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 29 czerwca 2021 r. poz. 1169). Weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 29 czerwca 2021 r. poz. 1170). Weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania trąby powietrznej lub silnych wiatrów, które miały miejsce 24 czerwca 2021 r., w województwie małopolskim (Dz. U. z 30 czerwca 2021 r. poz. 1172). Weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 19. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 30 czerwca 2021 r. poz. 1177). Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem: 1) art. 46, art. 47, art. 48 ust. 6 i art. 72 pkt 1, które wejdą w życie z dniem 31 lipca 2021r.; 2) art. 68 i art. 73, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

KALENDARZ PRAWNY – maj 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 5 maja 2021 r. poz. 850).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 6 maja 2021 r. poz. 854).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. z 10 maja 2021 r. poz. 871). Weszło w życie z dniem 25 maja 2021 r.
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 12 maja 2021 r. poz. 888).
 5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2020 r. (M. P. z 13 maja 2021 r. poz. 446).
 6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (Dz. U. z 14 maja 2021 r. poz. 892). Weszło w życie z dniem 29 maja 2021 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. z 18 maja 2021 r. poz. 913). Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz. U. z 19 maja 2021 r. poz. 922). Weszła w życie z dniem 27 maja 2021 r.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz. U. z 21 maja 2021 r. poz. 935). Weszło w życie z dniem 22 maja 2021 r.
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 25 maja 2021 r. poz. 955).
 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz. U. z 27 maja 2021 r. poz. 963). Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 12. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r. (M. P. z 31 maja 2021 r. poz. 511).

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2021 r.

 1. Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (Dz. U. z 30 marca 2021 r. poz. 583).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (Dz. U. z 31 marca 2021 r. poz. 595). Weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 1 kwietnia 2021 r. poz. 610).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 6 kwietnia 2021 r. poz. 624).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 8 kwietnia 2021 r. poz. 648).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 13 kwietnia 2021 r. poz. 679).
 7. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa (M. P. z 13 kwietnia 2021 r. poz. 348).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 14 kwietnia 2021 r. poz. 685).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 16 kwietnia 2021 r. poz. 710).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 16 kwietnia 2021 r. poz. 713). Weszło w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5–7, 11–13, § 3 oraz § 5 ust. 2, które weszły w życie z dniem 4 maja 2021 r.
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 19 kwietnia 2021 r. poz. 716).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 20 kwietnia 2021 r. poz. 724).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 21 kwietnia 2021 r. poz. 735).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 737).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 741).
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 743).
 17. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 23 kwietnia 2021 r. poz. 760). Weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.
 18. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 26 kwietnia 2021 r. poz. 766).
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 27 kwietnia 2021 r. poz. 779).
 20. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 28 kwietnia 2021 r. poz. 784). Wejdzie w życie z dniem 13 maja 2021 r.
 21. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 29 kwietnia 2021 r. poz. 795).
 22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 30 kwietnia 2021 r. poz. 820). Wejdzie w życie z dniem 31 maja 2021 r.

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 1 marca 2021 r. poz. 379).
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. sygn. akt SK 39/19 orzekający o niezgodności z Konstytucją RP art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą (Dz. U. z 3 marca 2021 r. poz. 401).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 4 marca 2021 r. poz. 403).
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 5 marca 2021 r. poz. 410). Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 9 marca 2021 r. poz. 428).
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz. U. z 11 marca 2021 r. poz. 440). Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 11 marca 2021 r. poz. 443). Weszło w życie z dniem 15 marca 2021 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 11 marca 2021 r. poz. 444). Weszło w życie z dniem 15 marca 2021 r.
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 16 marca 2021 r. poz. 468).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 17 marca 2021 r. poz. 484).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 17 marca 2021 r. poz. 485).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2021 r. poz. 497).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 25 marca 2021 r. poz. 541).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 26 marca 2021 r. poz. 554).
 15. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 26 marca 2021 r. poz. 555).

KALENDARZ PRAWNY – luty 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 1 lutego 2021 r. poz. 214).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217).
 3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2 lutego 2021 r. poz. 223). Wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 3 lutego 2021 r. poz. 234). Weszła w życie z dniem  18 lutego 2021 r., z wyjątkiem art. 29 ust. 7 i 8, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz. U. z 4 lutego 2021 r. poz. 235). Weszło w życie z dniem 19 lutego 2021 r.
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 4 lutego 2021 r. poz. 239).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 5 lutego 2021 r. poz. 247).
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 11 lutego 2021 r. poz. 273). Weszło w życie z dniem 26 lutego 2021 r.
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 11 lutego 2021 r. poz. 275).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 12 lutego 2021 r. poz. 281).
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. z 16 lutego 2021 r. poz. 296). Weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.
 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. z 16 lutego 2021 r. poz. 297). Weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.
 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. z 16 lutego 2021 r. poz. 298). Weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.
 14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 17 lutego 2021 r. poz. 304). Weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem 5 lipca 2021 r.
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. z 18 lutego 2021 r. poz. 314). Weszło w życie z dniem 19 lutego 2021 r.
 16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. z 19 lutego 2021 r. poz. 322). Weszło w życie z dniem 20 lutego 2021 r.
 17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (Dz. U. z 22 lutego 2021 r. poz. 335). Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. z 23 lutego 2021 r. poz. 338). Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz. U. z 25 lutego 2021 r. poz. 346). Weszło w życie z dniem 26 lutego 2021 r.
 20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. z 26 lutego 2021 r. poz. 356). Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 26 lutego 2021 r. poz. 371). Weszło w życie z dniem 28 lutego 2021 r.

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2021 r.

 1. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 4 stycznia 2021 r. poz. 11). Weszła w życie z dniem 19 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: 1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. 49, które weszły w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.; 2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5–7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25, które weszły w życie z dniem 4 lutego 2021 r.; 3) art. 14 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9–13 i 15–22 oraz art. 41–44, które wejdą w życie z dniem 5 marca 2021 r.; 4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10–12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a, lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b–1d oraz lit. c–h, pkt 9–11, art. 12 oraz art. 14 pkt 14, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.; 5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. 29, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 6) art. 8 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3e ust. 2 i 3 oraz art. 35, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 8 stycznia 2021 r. poz. 38).
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 11 stycznia 2021 r. poz. 54). Wejdzie w życie z dniem 13 marca 2021 r., z wyjątkiem art. 2, art. 4, art. 18 i art. 19, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r.
 4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 stycznia 2021 r. poz. 24).
 5. Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 14 stycznia 2021 r. poz. 81).
 6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2020 r. (M. P. z 18 stycznia 2021 r. poz. 53).
 7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. (M. P. z 19 stycznia 2021 r. poz. 58).
 8. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. (M. P. z 19 stycznia 2021 r. poz. 60).
 9. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dz. Urzędowy MRPiT z 19 stycznia 2021 r. poz. 4).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 21 stycznia 2021 r. poz. 137).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 22 stycznia 2021 r. poz. 146).
 12. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 stycznia 2021 r. poz. 159). Weszła w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: 1) art. 30, który wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.;  2) art. 12 pkt 1 i art. 13 pkt 1 i 2, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 27 grudnia 2020 r.; 3) art. 1 pkt 22–24, pkt 25 w zakresie art. 15zzzzl5 i pkt 27 oraz art. 9, art. 14, art. 21, art. 28 i art. 31, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.; 4) art. 5, art. 8, art. 11, art. 16 oraz art. 36, które weszły w życie z dniem 9 lutego 2021 r. ; 5) art. 19, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 26 stycznia 2021 r. poz. 162).
 14. Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2021 r. poz. 190). Weszła w życie z dniem 30 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.
 15. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych (M. P. z 29 stycznia 2021 r. poz. 121).

KALENDARZ PRAWNY – listopad 2020 r.

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2 listopada 2020 r. poz. 1923).
 2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2 listopada 2020 r. poz. 1925).
 3. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (M. P. z 2 listopada 2020 r. poz. 1014).
 4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. z 9 listopada 2020 r. poz. 1977).
 5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 10 listopada 2020 r. poz. 1983).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 12 listopada 2020 r. poz. 1990).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 16 listopada 2020 r. poz. 2017).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 16 listopada 2020 r. poz. 2018).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 17 listopada 2020 r. poz. 2028).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 19 listopada 2020 r. poz. 2040).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 19 listopada 2020 r. poz. 2052).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. z 23 listopada 2020 r. poz. 2062). Weszło w życie z dniem 8 grudnia 2020 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. z 23 listopada 2020 r. poz. 2064).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 24 listopada 2020 r. poz. 2072).
 15. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M. P. z 24 listopada 2020 r. poz. 1071).
 16. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19) (Dz. U. z 28 listopada 2020 r. poz. 2112). Weszła w życie z dniem 29 listopada 2020 r., z wyjątkiem: 1) art. 3–5, art. 7 pkt 2, art. 11, art. 13, art. 17, art. 19 i art. 20 pkt 2 w zakresie art. 4g i pkt 5, które weszły w życie z dniem 29 listopada 2020 r. z mocą od dnia 5 września 2020 r.; 2) art. 9 w zakresie art. 96 § 1be, który wszedł w życie z dniem 6 grudnia 2020 r.; 3) art. 14 pkt 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 17. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 28 listopada 2020 r. poz. 2113). Weszła w życie z dniem 29 listopada 2020 r.
 18. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 30 listopada 2020 r. poz. 2122). Wejdzie i w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 19. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 30 listopada 2020 r. poz. 2123). Wejdzie i w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 21–33, art. 2 pkt 25–35, art. 3 pkt 9–13, art. 9, art. 10, art. 12, art. 18, art. 19 oraz art. 23 ust. 3 i 4, które weszły w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.; 2) art. 4 i art. 8, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2021 r.
 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 30 listopada 2020 r. poz. 2124). Weszło w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
 21. Zarządzenie Nr 223 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii (M. P. z 30 listopada 2020 r. poz. 1096). Weszło w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – październik 2020 r.

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2 października 2020 r. poz. 1698). Weszło w życie z dniem 6 października 2020 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2 października 2020 r. poz. 1699). Weszło w życie z dniem 17 października 2020 r.
 3. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 5 października 2020 r. poz. 1709). Weszła w życie z dniem 20 października 2020 r., z wyjątkiem art. 8 i art. 10, które weszły w życie z dniem 5 listopada 2020 r.  
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 6 października 2020 r. poz. 1718). Weszło w życie z dniem 6 października 2020 r.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 7 października 2020 r. poz. 1736). Weszło w życie z dniem 7 października 2020 r., z mocą od dnia 6 października 2020 r.
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 8 października 2020 r. poz. 1740).
 7. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 8 października 2020 r. poz. 1747). Weszła w życie z dniem 9 października 2020 r., z wyjątkiem: 1) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 1, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.; 2) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.; 3) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 3, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.; 4) art. 17 pkt 6, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 września 2020 r.; 5) art. 14 i art. 17 pkt 14, które weszły w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.; 6) art. 1 pkt 3, art. 6 oraz art. 8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 7) art. 1 pkt 1 oraz art. 13 pkt 1, 3–5 i 7, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 8. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa (M.P. z 8 października 2020 r. poz. 902).
 9. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 8 października 2020 r. poz. 905).
 10. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 12 października 2020 r. poz. 1761). Weszła w życie z dniem 27 października 2020 r.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. z 15 października 2020 r. poz. 1814). Weszło w życie z dniem 16 października 2020 r.
 12. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. (M.P. z 15 października 2020 r. poz. 943).
 13. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2020 r. w stosunku do września 2014 r. (M.P. z 16 października 2020 r. poz. 953).
 14. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2020 r. (M.P. z 19 października 2020 r. poz. 965).
 15. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 20 października 2020 r. poz. 982).
 16. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 20 października 2020 r. poz. 983).
 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 20 października 2020 r. poz. 1842).
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 23 października 2020 r. poz. 1866).
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 28 października 2020 r. poz. 1896).
 20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 30 października 2020 r. poz. 1910).
 21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 30 października 2020 r. poz. 1916). Weszło w życie z dniem 31 października 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2020 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333).
 2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 10 sierpnia 2020 r. poz. 1357).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 10 sierpnia 2020 r. poz. 1363).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 18 sierpnia 2020 r. poz. 1406).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 21 sierpnia 2020 r. poz. 1426).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 21 sierpnia 2020 r. poz. 1427).
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 21 sierpnia 2020 r. poz. 1429). Weszło w życie z dniem 22 sierpnia 2020 r.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 24 sierpnia 2020 r. poz. 1439).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z 27 sierpnia 2020 r. poz. 1463).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 27 sierpnia 2020 r. poz. 1465).
 11. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 28 sierpnia 2020 r. poz. 1473).

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2020 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ (Dz. U. z 1 lipca 2020 r. poz. 1165). Weszło w życie z dniem 2 lipca 2020r.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. z 3 lipca 2020 r. poz. 1192).
 3. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa (M. P. z 8 lipca 2020 r. poz. 616).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 9 lipca 2020 r. poz. 1219).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z 9 lipca 2020 r. poz. 1220).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 10 lipca 2020 r. poz. 1228).
 7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2020 r. (M. P. z 16 lipca 2020 r. poz. 624).
 8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. (M. P. z 16 lipca 2020 r. poz. 625).
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz. U. z 20 lipca 2020 r. poz. 1267). Weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
 10. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r. (M. P. z 20 lipca 2020 r. poz. 640).
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1316). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2020 r.
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1320).
 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1322). Weszło w życie z dniem 31 lipca 2020 r.
 14. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. z 30 lipca 2020 r. poz. 673).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 31 lipca 2020 r. poz. 1325).

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2020 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 3 czerwca 2020 r. poz. 981).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 4 czerwca 2020 r. poz. 998).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 10 czerwca 2020 r. poz. 1027).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 19 czerwca 2020 r. poz. 1064).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 22 czerwca 2020 r. poz. 1076).
 6. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 23 czerwca 2020 r. poz. 1086). Weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z wyjątkiem: 1) art. 50, art. 58 i art. 89, które wejdą w życie z dniem 24 lipca 2020 r.; 2) art. 70 pkt 1 i art. 76, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 3) art. 75, który wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 14 listopada 2019r.; 4) art. 77: a) pkt 3 lit. a, b i e, pkt 4 lit. a–c oraz pkt 5 i 10, które weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 25 maja 2020 r., b) pkt 34–36, które wejdą w życie z dniem 24 lipca 2020 r., c) pkt 58 w zakresie art. 31q ust. 8, który wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r., d) pkt 27 i 60, które weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.; 5) art. 77 pkt 24 i art. 93, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 25 czerwca 2020 r. poz. 1100).

KALENDARZ PRAWNY – maj 2020 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 5 maja 2020 r. poz. 802).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 7 maja 2020 r. poz. 814).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 7 maja 2020 r. poz. 815).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 11 maja 2020 r. poz. 833).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa (Dz. U. z 18 maja 2020 r. poz. 884). Weszło w życie z dniem 19 maja 2020 r.
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 25 maja 2020 r. poz. 920).
 7. Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju z 26 maja 2020 r. poz. 12).
 8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019r. (M. P. z 28 maja 2020 r. poz. 469).

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2020 r.

 1. Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 1 kwietnia 2020 r. poz. 571). Weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju z 2 kwietnia 2020 r. poz. 8).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 7 kwietnia 2020 r. poz. 611).
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 9 kwietnia 2020 r. poz. 632). Weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r.
 5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M. P. z 14 kwietnia 2020 r. poz. 349).
 6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2014 r. (M. P. z 16 kwietnia 2020 r. poz. 355).
 7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2020 r. (M. P. z 16 kwietnia 2020 r. poz. 356).
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 17 kwietnia 2020 r. poz. 682). Weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 17 kwietnia 2020 r. poz. 683). Weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 17 kwietnia 2020 r. poz. 695). Weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem: 1) art. 22, który wszedł w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.; 2) art. 28, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; 3) art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c – który wszedł w życie z mocą od dnia 31 marca 2020 r.; 4) art. 73 pkt 45, który wszedł w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.; 5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm – który wszedł w życie z mocą od dnia 12 marca 2020 r.;  6) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41, które weszły w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.; 7) art. 73 pkt 68 w zakresie dodawanego art. 31zy6 – który wszedł w życie z mocą od dnia 14 marca 2020 r.
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 713).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 24 kwietnia 2020 r. poz. 735).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 27 kwietnia 2020 r. poz. 755).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 28 kwietnia 2020 r. poz. 764).
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 29 kwietnia 2020 r. poz. 777). Wejdzie w życie z dniem 14 maja 2020 r.
 16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 30 kwietnia 2020 r. poz. 782). Wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 2) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2020 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2 marca 2020 r. poz. 333).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 11 marca 2020 r. poz. 396).
 3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 12 marca 2020 r. poz. 412). Weszła w życie z dniem 13 kwietnia 2020 r.
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 12 marca 2020 r. poz. 415).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 16 marca 2020 r. poz. 443).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 18 marca 2020 r. poz. 470).
 7. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 marca 2020 r. poz. 471). Wejdzie w życie z dniem 19 września 2020 r., z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wejdzie w życie z dniem 19 marca 2021 r.  
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 20 marca 2020 r. poz. 481).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 20 marca 2020 r. poz. 491). Weszło w życie z dniem 20 marca 2020 r.
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 23 marca 2020 r. poz. 505).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 23 marca 2020 r. poz. 508).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 26 marca 2020 r. poz. 532).
 13. Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 30 marca 2020 r. poz. 548). Weszło w życie z dniem 31 marca 2020 r.
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 30 marca 2020 r. poz. 551).
 15. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 marca 2020 r. poz. 568). Weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.: 1) z wyjątkiem: a) art. 31, który wejdzie w życie z dniem 7 lipca 2020 r., b) art. 8 pkt 4 w zakresie dodawanego art. 6 ust. 4 oraz art. 22 pkt 1–3, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., c) art. 27 pkt 7 w zakresie zmienianego art. 4065 § 5–7, który wejdzie w życie z dniem 3 września 2020 r.; 2) z tym że: a) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15h ust. 1 pkt 1 – z mocą od dnia 9 grudnia 2019 r., b) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zb – z mocą od dnia 7 lutego 2020 r., c) art. 1 pkt 17 w zakresie dodawanego art. 31x – z mocą od dnia 1 marca 2020 r.,  d) art. 1 pkt 11, pkt 14 w zakresie dodawanych art. 15a–15d, art. 15h ust. 1 pkt 2, art. 15l i art. 15zc oraz pkt 17 w zakresie dodawanych art. 31e, art. 31f, art. 31j, art. 31m, art. 31za i art. 31zm – z mocą od dnia 8 marca 2020 r., e) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r., f) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15k – z mocą od dnia 13 marca 2020 r., g) art. 89 – z mocą od dnia 15 marca 2020 r., h) art. 1 pkt 3 lit. a–c oraz art. 66 – z mocą od dnia 26 marca 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – luty 2020 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 5 lutego 2020 r. poz. 177).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 6 lutego 2020 r. poz. 191).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 11 lutego 2020 r. poz. 213).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 11 lutego 2020 r. poz. 215).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 12 lutego 2020 r. poz. 219).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 12 lutego 2020 r. poz. 220).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 12 lutego 2020 r. poz. 226).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 13 lutego 2020 r. poz. 231).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 14 lutego 2020 r. poz. 234).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 18 lutego 2020 r. poz. 256).
 11. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju z 18 lutego 2020 r. poz. 3).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 19 lutego 2020 r. poz. 264).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy –Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 20 lutego 2020 r. poz. 275).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 20 lutego 2020 r. poz. 276).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 21 lutego 2020 r. poz. 282).
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 21 lutego 2020 r. poz. 283).
 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu stawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 24 lutego 2020 r. poz. 292).
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 24 lutego 2020 r. poz. 293).
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy–Prawo wodne (Dz. U. z 26 lutego 2020 r. poz. 310).
 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18lutego 2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa (Dz. U. z 28 lutego 2020 r. poz. 331). Wejdzie  w życie z dniem 14 marca 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2019 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 5 grudnia 2019 r. poz. 2357).
 2. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 5 grudnia 2019 r. poz. 2360).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych (Dz. U. z 6 grudnia 2019 r. poz. 2363).
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości (Dz. U. z 10 grudnia 2019 r. poz. 2382). Weszło w życie z dniem 11 grudnia 2019 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 16 grudnia 2019 r. poz. 2412).
 6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2020 (M. P. z 16 grudnia 2019 r. poz. 1173).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 17 grudnia 2019 r. poz. 2420). Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 19 grudnia 2019 r. poz. 2443). Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 20 grudnia 2019 r. poz. 2455). Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 24 grudnia 2019 r. poz. 2494). Weszło w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – październik 2019 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 1 października 2019 r. poz. 1862).
 2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. z 4 października 2019 r. poz. 948).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. z 7 października 2019 r. poz. 1894). Weszło w życie z dniem 8 października 2019 r. , z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. z 9 października 2019 r. poz. 1916).
 5. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 10 października 2019 r. poz. 1924). Weszła w życie z dniem 25 października 2019 r.
 6. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M. P. z 10 października 2019 r. poz. 978).
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 10 października 2019 r. poz. 1928). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. (M. P. z 15 października 2019 r. poz. 1010).
 9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. (M. P. z 17 października 2019 r. poz. 1013).
 10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r. (M. P. z 17 października 2019 r. poz. 1014).
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz. U. z 17 października 2019 r. poz. 1977). Weszło w życie z dniem 1 listopada 2019 r.  
 12. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 17 października 2019 r. poz. 1978). Weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem: 1) art. 3 pkt 3 i art. 9, które weszły w życie z dniem 25 października 2019 r.; 2) art. 3 pkt 2 i art. 8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 13. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 18 października 2019 r. poz. 1017).
 14. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 18 października 2019 r. poz. 1018).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 23 października 2019 r. poz. 2010).
 16. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 23 października 2019 r. poz. 2012).
 17. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 października 2019 r. poz. 2019). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 18. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 października 2019 r. poz. 2020). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: 1) art. 85 pkt 5, który wejdzie w życie z dniem 8 listopada 2019 r. ; 2) art. 88, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 28 października 2019 r. poz. 2061). Wejdzie w życie z dniem 12 listopada 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2019 r.

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 9 września 2019 r. poz. 1716). Weszła w życie z dniem 17 września 2019r., z wyjątkiem art. 1 pkt 12 w zakresie art. 25 ust. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
 2. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 18 września 2019 r. poz. 1772).
 3. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 18 września 2019 r. poz. 1775). Weszła w życie z dniem 26 września 2019 r., z wyjątkiem art. 34 ust. 1 i 2, które weszły w życie z dniem 19 września 2019 r.
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 19 września 2019 r. poz. 1781).
 5. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.18.2019 o odwołaniu Ministra Inwestycji i Rozwoju (M. P. z 20 września 2019 r. poz. 858).
 6. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.19.2019 o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (M. P. z 20 września 2019 r. poz. 859).
 7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2019 r. poz. 1802). Wejdzie w życie z dniem 24 marca 2020 r., z wyjątkiem: 1 pkt 34, 36–39, art. 2, art. 5 oraz art. 9 ust. 1, które wejdą w życie z dniem 8 października 2019 r.; art. 4 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; art. 1 pkt 4 i 35 oraz art. 7, które wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 23 września 2019 r. poz. 1805).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 24 września 2019 r. poz. 1813).
 10. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (M. P. z 24 września 2019 r. poz. 870).
 11. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 25 września 2019 r. poz. 1829). Wejdzie w życie z dniem 10 października 2019 r.
 12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 26 września 2019 r. poz. 1835). Weszła w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1–3 i 5, art. 2 i art. 7 ust. 2, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 26 września 2019 r. poz. 1839). Wejdzie w życie z dniem 11 października 2019 r.
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. z 26 września 2019 r. poz. 1841). Weszło w życie z dniem 26 września 2019 r., z mocą od dnia 20 września 2019r.
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843).
 16. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1846). Weszło w życie z dniem 30 września 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2019 r.

 1. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1 sierpnia 2019 r. poz. 1435). Weszła w życie z dniem 2 sierpnia 2019 r.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 1 sierpnia 2019 r. poz. 1437).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1 sierpnia 2019 r. poz. 1438).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 1 sierpnia 2019 r. poz. 1443).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1446).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo (Dz. U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1448). Weszło w życie z dniem 17 sierpnia  2019 r.
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1454).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 5 sierpnia 2019 r. poz. 1460).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 5 sierpnia 2019 r. poz. 1464).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 6 sierpnia 2019 r. poz. 1473).
 11. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. z 6 sierpnia 2019 r. poz. 738).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 9 sierpnia 2019 r. poz. 1500).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 13 sierpnia 2019 r. poz. 1519).
 14. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 13 sierpnia 2019 r. poz. 1520). Weszła w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem: art. 6 pkt 10 i 11, art. 7 pkt 2, art. 9 i art. 23, które weszły w życie z dniem 2 września 2019 r.; 2) art. 3 pkt 4, 6–11, art. 4, art. 8 i art. 25 ust. 3, które weszły w życie z dniem 28 sierpnia 2019 r.; 3) art. 3 pkt 5, który wejdzie w życie z dniem 13 września 2019 r.; 4) art. 6 pkt 1, 2, pkt 3 lit. a i b i pkt 4 oraz art. 19, art. 20 i art. 21 ust. 1, które wejdą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.; 5) art. 1 pkt 21 i 24, art. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 15, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 6) art. 1 pkt 4, 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17–19 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1, art. 11 i art. 12, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
 15. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 sierpnia 2019 r. poz. 1524). Weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2019 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 10 lit. b oraz pkt 34 lit. a, art. 3 pkt 11 oraz art. 22, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 2) art. 1 pkt 3 lit. e w zakresie dodawanego art. 4 ust. 14 oraz art. 3 pkt 5, które wejdą w życie z dniem 15 lutego 2020 r.
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 14 sierpnia 2019 r. poz. 1528).
 17. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 19 sierpnia 2019 r. poz. 1553). Wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2021 r., z wyjątkiem: 1 pkt 6 lit. c i f, pkt 8, 9 i pkt 29 lit. b i c, które wejdą w życie z dniem 4 września 2019 r.; 2) art. 1 pkt 1 lit. a i pkt 28 oraz art. 4, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 19 sierpnia 2019 r. poz. 1554).
 19. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 21 sierpnia 2019 r. poz. 1571). Wejdzie w życie z dniem 5 września 2019 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 45, 50 i 52, art. 3, art. 5, art. 9, art. 11, art. 12, art. 19 i art. 28, które wejdą w życie z dniem 12 września 2019 r.; 2) art. 1 pkt 2–23, 26–44, 46–49, 51 i 53–110, art. 2, art. 4, art. 6–8, art. 10, art. 13, art. 14, art. 20, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27, art. 31, art. 34–36, art. 38, art. 39 i art. 41, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 3) art. 42 i art. 43, które wejdą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej.
 20. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 21 sierpnia 2019 r. poz. 1572). Wejdzie w życie z dniem 5 września 2019 r.
 21. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579). Wejdzie w życie z dniem 6 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów: 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 i 23, art. 4 i art. 7 pkt 7–10, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 2) art. 6 pkt 2 lit. a, pkt 33 i pkt 36 lit. b, które wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.; 3) art. 6 pkt 15 w zakresie art. 35b ust. 2, który wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.; 4) art. 6 pkt 26 lit. a oraz pkt 27–30, art. 7 pkt 1–3, 5, 6 i 11 oraz art. 8, które weszły w życie z dniem 1 września 2019 r.
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 29 sierpnia 2019 r. poz. 1642). Wejdzie w życie z dniem 13 września 2019 r., z wyjątkiem 1 pkt 31 oraz § 1 pkt 44 w zakresie § 320 rozporządzenia zmienianego w § 1, które wejdą w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.
 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 29 sierpnia 2019 r. poz. 1643). Wejdzie w życie z dniem 13 września 2019 r., z wyjątkiem 1 pkt 57 w zakresie § 164a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, który wejdzie w życie z dniem 30 sierpnia 2020r.
 24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 29 sierpnia 2019 r. poz. 1644). Wejdzie w życie z dniem 13 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 14, który wejdzie w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.
 25. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 30 sierpnia 2019 r. poz. 1655). Wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2019 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 3 lipca 2019 r. poz. 1230). Weszło w życie z dniem 18 lipca 2019 r.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 3 lipca 2019 r. poz. 1231).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 8 lipca 2019 r. poz. 1256).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 11 lipca 2019 r. poz. 1289). Weszło w życie z dniem 12 lipca 2019 r., z wyjątkiem § 3 pkt 14 lit. D, który wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1291).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1292).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1302).
 8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 lipca 2019 r. poz. 1309). Wejdzie w życie  z dniem 15 sierpnia 2019 r., z wyjątkiem: 1) art. 20, który wszedł w życie z dniem 16 lipca 2019 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.; 2) art. 28, który wszedł w życie z dniem 16 lipca 2019 r.; 3) art. 7 pkt 2–4, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 15 lipca 2019 r. poz. 1314).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 16 lipca 2019 r. poz. 1317).
 11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. W sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w i półroczu 2019 r. (M.P. z dnia 17 lipca 2019 r. poz. 689).
 12. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r. (M.P. z dnia 17 lipca 2019 r. poz. 690).
 13. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M.P. z dnia 18 lipca 2019 r. poz. 696).
 14. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r. (M.P. z dnia 19 lipca 2019 r. poz. 700).
 15. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 lipca 2019 r. poz. 1358). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 7, który wszedł w życie z dniem 23 lipca 2019 r.
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 22 lipca 2019 r. poz. 1362).
 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 25 lipca 2019 r. poz. 1387).
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1396).
 19. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1403). Wejdzie w życie z dniem 13 sierpnia 2019 r.,  z wyjątkiem przepisów: 1) art. 1 pkt 1, 2, 3 lit. a, pkt 4–11, 13–16, 18–20, 21 lit. a i c, pkt 22–24, 27 i 28, art. 8 i art. 9, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 2) art. 4–7 i art. 15–18, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2019 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 5 czerwca 2019 r. poz. 1040).
 2. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1063). Weszła w życie z dniem 22 czerwca 2019 r.
 3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065).
 4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 11 czerwca 2019 r. poz. 1080). Weszła w życie z dniem 22 czerwca 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. e, który wejdzie w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 12 czerwca 2019 r. poz. 1086). Weszło w życie z dniem 28 czerwca 2019 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1104). Weszło w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1105). Weszło w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1116).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1117).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 17 czerwca 2019 r. poz. 1120).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17 czerwca 2019 r. poz. 1126). Weszło w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 19 czerwca 2019 r. poz. 1145).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 25 czerwca 2019 r. poz. 1170).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1182).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1186).
 16. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 28 czerwca 2019 r. poz. 1211). Weszła w życie z dniem 29 czerwca 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. f i pkt 8–15 oraz art. 3 i art. 4, które wejdą w życie z dniem 13 lipca 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2019r.

 1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 3 kwietnia 2019 r. poz. 630). Weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 649).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 654).
 4. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 15 kwietnia 2019 r. poz. 695). Weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r.
 5. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 15 kwietnia 2019 r. poz. 698). Weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r.
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 16 kwietnia 2019 r. poz. 701).
 7. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa (M. P. z 16 kwietnia 2019 r. poz. 350).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 17 kwietnia 2019 r. poz. 712).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 18 kwietnia 2019 r. poz. 725).
 10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r. (M. P. z 18 kwietnia 2019 r. poz. 368).
 11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r. (M. P. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 377).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 737).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 25 kwietnia 2019 r. poz. 755).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 26 kwietnia 2019 r. poz. 768).
 15. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 29 kwietnia 2019 r. poz. 801). Wejdzie  w życie z dniem 14 maja 2019 r.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 29 kwietnia 2019 r. poz. 802). Weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 29 kwietnia 2019 r. poz. 804). Weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r.
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 29 kwietnia 2019 r. poz. 805). Weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r.
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 30 kwietnia 2019 r. poz. 817).